A Shop4u, s. r. o. általános szerződési feltételei.

I.

Alapvető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") rendelkezéseivel összhangban vannak.
372/1990. sz. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Btk.) módosított, a szabálysértésekről szóló 372/1990. sz.
1/2003 102/2014. sz. törvény a távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény).

A jelen általános szerződési feltételek az adásvételi szerződésben résztvevő felek közötti kapcsolatokat szabályozzák, ahol az egyik oldalon a Shop4u, s.r.o. társaság, azonosítószám: 52500667, székhelye: Vl. Predmerského 14, Trenčín 91105 (további információk a Kapcsolat rovatban), a trencséni járásbíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba a 38659/R iktatószám alatt bejegyezve.

Működési idő :

Megrendelések interneten keresztül vagy az értékesítési munkatársakon keresztül 00-24 óra között.

A webáruház nyitvatartási ideje a rendelések szerkesztésére és feldolgozására: HÉT-PÉNTEK: 09.00-16.00.

A törvények betartásának felügyeletét a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet "SOI" végzi:

Annak a felügyeleti hatóságnak vagy felügyeleti szervnek a neve és címe, amelynek a szolgáltató tevékenységei alá tartoznak:

SOI Trencséni Kerületi Felügyelőség, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trencsén, Felügyeleti Osztály.

Telefonszám: 032/640 01 09.

Cumpărătorul este un consumator sau o întreprindere.

Un consumator este o persoană fizică care, atunci când încheie și execută un contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau al altei activități comerciale.

Relațiile juridice dintre vânzător și consumator care nu sunt reglementate în mod expres de prezentele condiții generale sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 40/1964, ale Codului civil, precum și de reglementările conexe.

Mijloace de afaceri:

o persoană înregistrată în Registrul Comerțului,

o persoană care exploatează o afacere pe baza unei licențe comerciale,

o persoană care exploatează o afacere pe baza unei licențe, alta decât o licență comercială, în conformitate cu reglementări speciale,

o persoană care desfășoară activități de producție agricolă și care este înscrisă în registru în temeiul unui regulament special.

Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában vállalkozónak minősül az a személy is, aki vállalkozása során az előző mondatban foglaltak szerint jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben megadja azonosító számát (azonosító szám), akkor tudomásul veszi, hogy a vállalkozókra vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott szabályok vonatkoznak rá.

Az Eladónak a vállalkozónak minősülő Vevővel fennálló, a jelen ÁSZF-ben vagy az Eladó és a Vevő közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira az 513/1991. sz. törvény, a Kereskedelmi törvénykönyv módosított, vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén a szerződés szövege az irányadó.

A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et, amelynek szerves részét képezi a "Reklamációs szabályzat" és a "Szállítás" dokumentum, valamint a megrendelt szolgáltatás és/vagy a megadott licenc feltételeit, és elfogadja azokat a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes és hatályos változatban.

A Vevő tudatában van annak, hogy az Eladó kereskedelmi ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem ad neki semmilyen jogot az Eladó vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céglogóinak vagy szabadalmainak használatára, kivéve, ha egyedi esetben külön szerződésben másként állapodtak meg.

A jelen Általános Szerződési Feltételek és az adásvételi szerződés cseh nyelven jön létre.

II.

A személyes adatok biztonsága és védelme

A Vevő bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatait, valamint törölheti regisztrációját, ha bejelentkezik az e-kereskedelmi weboldalon a "Fiókom" részbe.

A Vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő négyzet bejelölésével kifejezheti a 122/2013. sz. törvény 11. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzájárulását ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az Eladó új termékekről, kedvezményekről és a kínált árukra vonatkozó akciókról szóló információk küldésével kapcsolatos tevékenységeihez szükséges személyes adatait feldolgozza és tárolja, és azokat a kínált árukra vonatkozó új termékekről, kedvezményekről és akciókról szóló információk küldésével kapcsolatos valamennyi információs rendszerében feldolgozza.

A Vevő ezt a hozzájárulást az Eladónak határozott időre adja meg, amíg a Vevő személyes adatainak feldolgozási célja teljesül. Az Eladó gondoskodik a Vevő személyes adatainak azonnali megsemmisítéséről, miután a feldolgozás célja teljesült. A Vevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor írásban visszavonhatja. A hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásának a Vevő által az Eladóhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül hatályát veszti.

Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adat bizalmas, és nem kerül nyilvánosságra, harmadik félnek átadásra stb., kivéve a megrendelt árukkal kapcsolatos forgalmazással vagy fizetéssel kapcsolatos helyzeteket (név, számlaszám és szállítási cím közlése). Az Eladó úgy jár el, hogy az érintettet ne érje jogainak sérelme, különösen az emberi méltóság megőrzéséhez való jog, valamint gondoskodik az érintett magán- és magánéletébe való jogosulatlan beavatkozás elleni védelemről. A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a Cseh Köztársaság alkalmazandó jogszabályaival, különösen a személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. törvénnyel összhangban történik, annak módosított és hatályos formájában. A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére (a fent hivatkozott kapcsolattartási űrlapon keresztül), beleértve a magyarázat kérésének és a nem megfelelőség megszüntetésének jogát, valamint az ilyen adatokkal kapcsolatos egyéb törvényes jogokat.

A vevőnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen a 122/2013 sz. törvény 10. szakasza (3) bekezdésének a), e), f) vagy g) pontja szerinti esetekben. jogos okok kifejezésével vagy olyan jogai és jogilag védett érdekei indokolatlan sérelmének bizonyításával, amelyeket adott esetben a személyes adatok ilyen kezelése sért vagy sérthet, kivéve, ha ezt jogi okok akadályozzák, és bizonyítást nyer, hogy a Vevő tiltakozása megalapozott, az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül zárolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen a Vevő tiltakozott, amint a körülmények lehetővé teszik.

A panaszkezelési eljárás részeként az ügyfelektől a következő adatokat kérjük: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím és aláírás vagy digitális aláírás. Az így megszerzett személyes adatokat kizárólag a panasz rendezéséhez szükséges célból és a személyes adatok védelméről szóló, módosított és hatályos 1222013. sz. törvénynek megfelelően dolgozzuk fel.

A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez, beleértve a magyarázat kérésének és a hibás állapot törlésének jogát, valamint az ilyen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat.

Az Eladó továbbá a hozzájárulás megadásakor beépítheti az ún. "információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében sütiket vagy hasonló eszközöket kell használni a sütik vagy hasonló eszközök céljáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban, és biztosítani kell, hogy a felhasználók tisztában legyenek a végberendezésen tárolt információkkal. A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a böngészőjükben az anonim böngészési funkció aktiválásával elutasítsák a "sütik" vagy hasonló eszközök tárolását a végberendezésükön.

III.

Rendelés

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

A vevő az árut a következő módokon rendeli meg:

az ügyfélfiókján keresztül, az online áruházban történő előzetes regisztrációt követően,
a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
e-mailben
telefonon

Abban az esetben, ha az Eladó részéről nyilvánvaló műszaki hiba van az árunak az online áruházban vagy a rendelési folyamat során megadott árában, az Eladó nem köteles az árut a Vevőnek ezen a nyilvánvalóan hibás áron leszállítani, még akkor sem, ha a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés átvételéről. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek. A módosított ajánlatot új adásvételi szerződési ajánlatnak kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a Vevő által az Eladó e-mail címére küldött átvételi visszaigazolással jön létre.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha személyes adatokkal való visszaélés, hitelkártyával való visszaélés stb. történik, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt; a Vevőt erről tájékoztatja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekben az adásvételi szerződés érvényesen nem köthető meg.

Ügyfél regisztráció

"Kijelentjük, hogy az adatokat kizárólag a "Shop4u s.r.o."-tól történő vásárlás során történő azonosításra használjuk." és nem adjuk ki harmadik félnek, illetve nem élünk vissza más módon. A regisztráció megerősítésével hozzájárulok ahhoz, hogy a "Shop4u s.r.o." webáruházától ajánlati e-maileket kapjak, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény értelmében."

Megrendeléseket regisztráció nélkül is lehet leadni.

IV.

Fizetési feltételek

A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a következő módokon fizetheti meg:

készpénzmentes átutalás az Eladó bankszámlájára.

CZ2903000000000321845178 számú, a ČSOB banknál vezetett számlájára.

készpénzmentes fizetési kártyával,
készpénzmentes átutalással az Eladó számlájára a jelenlegi fizetési átjárón keresztül.
utánvéttel az áru átvételekor,

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adóigazolást - számlát elektronikusan küldje meg a fizetés beérkezésétől számított 14 napon belül. A számlát az árura vonatkozó fizetés beérkezéséről tájékoztató e-mailhez csatoljuk.

A vevő a vételárral együtt köteles az eladónak megfizetni az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

Az információs rendszer meghibásodása esetén, amikor a weboldalon és a rendszerben váratlan műszaki hiba lép fel, az eladónak jogában áll a megrendelést nem feldolgozni vagy törölni. Közös megegyezéssel megállapodhatnak az árban, ami csak a két fél: az eladó és a vevő egyetértése után szokásos.

V.

Az áruk szállítása

Az áruk szállítása a következő módon történik:

szállítással történő küldés
küldés a posta kézbesítési pontjára

Az árut szállítási szolgáltatással lehet elküldeni a vevőnek. Az egyes szállítási módok az egyes szolgáltatások aktuális elérhetősége szerint kerülnek felajánlásra a kapacitás és a rendelkezésre állás tekintetében. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén nem vállalunk felelősséget az áru késedelmes kézbesítéséért. A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árlista szabályozza.

Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és esetleges hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az adóigazolást a vevő e-mail címére küldi.

A Vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának kifizetésével, beleértve a szállítási költséget is, de nem az áru átvételét megelőzően szerzi meg. A felelősség az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért az áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő köteles lett volna átvenni az árut, de ezt az adásvételi szerződés megszegésével elmulasztotta.

A vevő köteles a szállítmány állapotát (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag sértetlensége, a doboz sérülése) a fuvarozóval együtt a szállításkor azonnal ellenőrizni a mellékelt szállítólevél szerint. A szállítmány sérülése esetén a vevő köteles a fuvarozó képviselőjével jegyzőkönyvet felvenni a sérülés mértékéről és jellegéről. Az így készített jegyzőkönyv alapján a vevő utólag megtagadhatja az adásvételi szerződésnek nem megfelelő szállított áru átvételét, megtagadhatja a hibás áru átvételét, vagy visszaigazolhatja a hibás áru átadását, és utólag az áru hibáit követelheti az Eladótól. Ha a Vevő a szállítmány átvétele után sérülést vagy egyéb szabálytalanságot fedez fel, a Vevőnek haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie az Eladóval. Ha ezt elmulasztja, csak akkor jogosult a hibákért reklamálni, ha bizonyítja, hogy az áru már az átvételkor is hibás volt.

A hiányos vagy sérült szállítmányt haladéktalanul be kell jelenteni e-mailben a info@oehling.sk e-mail címen vagy telefonon a +421905683709 címen, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt haladéktalanul el kell küldeni az eladónak e-mailben vagy postai úton. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további reklamációk nem fosztják meg a vevőt az igényérvényesítés jogától, hanem lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy nem történt meg az adásvételi szerződés megszegése.

VI.

Árukra vonatkozó követelések

Ha a termékben hibát észlel, a reklamációt azonnal (ne használja tovább a terméket) be kell jelenteni az eladónak vagy egy kijelölt személynek.

A vevő a reklamációt e-mailben, postai úton a Shop4u, s.r.o., Vladimír Predmerský 14, 91105 Trencsén címre vagy telefonon jelentheti be. A vevő a hibás árut reklamáció céljából a raktár címére - Pack4you - Shop4u s.r.o., Pantech 18 83106 Bratislava - küldheti el a szállítási szolgáltatással. Ha a vevő nem tudja megszervezni az áru szállítását az Eladó címére, akkor kérhet szállítási szolgáltatást az áru átvételére. Az árut a következő címre kell küldeni:

Pack4you - Shop4u s.r.o., Pantech 18 83106 Bratislava.

Az áru megvizsgálása után az Eladó meghatározza a reklamáció kezelésének módját, és haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

A Fogyasztó a reklamációt az Eladó bármelyik telephelyén benyújthatja, ahol a reklamáció elfogadása az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében lehetséges, vagy a reklamáció kezelésére köteles kijelölt személynél.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő nem szállítja le a reklamált árut, beleértve a leszállított tartozékokat is, akkor a Vevőnek a szerződéstől való elállása esetén a Vevőnek visszatérítik a vételárat, csökkentve a le nem szállított tartozékok árával.

FIGYELEM!

Az anyagra vagy a használatra jellemző kopás nem minősül hibának. Nem minősül hibának, ha az eladott termék jellegéből adódóan annak élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és ha az ilyen termék rendes használata a jótállási idő lejárta előtt teljes elhasználódást eredményez.

VII.

A szerződéstől való elállás

A fogyasztónak minősülő vevő eláll a szerződéstől:

A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról szóló törvény (102/2014. sz. törvény) 7. §-ának rendelkezései értelmében a vevőnek joga van az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni az így megkötött szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében a vevőnek bármilyen egyértelmű nyilatkozatot kell küldenie, amelyben kifejezi az adásvételi szerződéstől való elállási szándékát. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó visszatéríti az áruért járó pénzösszeget és az áru Eladó általi átadásával kapcsolatos költségeket. Az áru Vevő általi visszaküldésével kapcsolatos egyéb költségek nem kerülnek megtérítésre a Vevő részére (azaz a Vevőnél az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek).

Az a Vevő, aki az adásvételi szerződést nem üzletszerűen, fogyasztóként kötötte, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.


Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles a Vevőtől kapott valamennyi pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanilyen módon visszatéríteni. Az Eladó a Vevőnek más módon átvett pénzeszközöket csak akkor adja vissza, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és ha nem merülnek fel további költségek.

A fogyasztók nem állhatnak el a szerződéstől, kivéve, ha az elállásról kifejezetten megállapodtak:

(a) szolgáltatás nyújtására, ha a szolgáltatás nyújtását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállási jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,
(b) olyan áruk értékesítése vagy olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,
(c) a fogyasztó különleges igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése,
(d) a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése,
(e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszavételre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után felszakadt,
(f) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítás után más árukkal elválaszthatatlanul összekeveredhetnek,

(g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, amelyek szállítására legkorábban 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,
(h) olyan sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése, amelynek elvégzését a fogyasztó kifejezetten kérte az eladótól; ez nem vonatkozik a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészeken kívüli szolgáltatási szerződésekre és áruvásárlási szerződésekre, feltéve, hogy azokat az eladónak a fogyasztóhoz tett látogatása során kötik, és a fogyasztó nem rendelte meg előzetesen ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,
(i) a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, feltéve, hogy a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,
(j) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
(k) a szálláshely-szolgáltatáson kívüli célú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépjárműbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, amelynek keretében az eladó vállalja, hogy az ilyen szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időpontban vagy a megállapodás szerinti időtartamon belül nyújtja,

(l) a nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalomszolgáltatás, amennyiben a tartalomszolgáltatás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás megadásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát,
(m) a digitális aktiváláshoz kötött meghatározott elektronikus áruk esetében, ha az ilyen aktiválást a fogyasztó végezte el.


Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevőnek az eladó jelen feltételekben megadott e-mail címére vagy szállítási címére kell elküldenie. Az Eladó a kérelem kézhezvételét haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek,

Ha a Vevő az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Vevőnek a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben visszatéríti az áru szállítási költségét,

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a Vevőnek visszafizetni a kapott pénzösszeget, mielőtt a Vevő az árut átadta volna az Eladónak, vagy nem bizonyította, hogy az árut elküldte az Eladónak.

A Vevőnek az árut sértetlenül, kopásmentesen és szennyezetlenül, valamint lehetőség szerint eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az Eladónak. Az Eladó jogosult az áru sérülése miatti kártérítési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevő vételár-visszatérítési igényébe.

Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet elfogyása, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az áru gyártását vagy importját.

A vállalkozónak minősülő vevő eláll a szerződéstől:

Ha a vevő vállalkozó, a vevőnek a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztésétől és a visszaküldött áru aktuális árától függően felajánlható az adásvételi szerződéstől való elállás lehetősége. Az áru állapotát az eladó értékeli. Amennyiben nem sikerül mindkét fél számára elfogadható feltételekben megállapodni, az árut az eladó költségére visszaküldik. Az Eladó jogosult a Vevőre hárítani a felmerülő többletköltségeket.

A Vevő jogainak védelme érdekében, ha a Vevő jogi személy, és a visszatérítést közvetlenül az üzletbe befizetett jóváírással kéri, a vonatkozó összeg csak az érintett jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek, azaz a törvényes szervnek vagy olyan személynek kerül kifizetésre, aki igazolja, hogy hiteles meghatalmazással rendelkezik. Az OP benyújtásával a vevő hozzájárul a személyes adatok II. pont szerinti kezeléséhez (a személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. törvény értelmében).

Ha a Vevő üzletember tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és az áru visszaküldése nem az eredeti csomagolásban történik, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot, a Shop4u. r. o. mint Eladó fenntartja a jogot, hogy az ilyen visszaküldésért és olyan összeget számítson fel, amely kompenzálja a vállalatot az áru újbóli értékesítésre történő bevezetésével kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségekért.

A jóváírás kiállításakor a vevő (mind a fogyasztó, mind a vállalkozás) személyi igazolványának bemutatását kérhetik a vevő tulajdonjogának védelme érdekében.

A Vevő tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, viseli az áruknak az Eladóhoz való visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, viseli azon áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.

VIII.

Versenyek és nyereményigénylési határidők

Abban az esetben, ha egy nyertes megnyeri az Eladó által szervezett versenyt, a nyertesnek a nyereményt az Eladó által a verseny eredményhirdetésétől számított 30 naptári napon belül kell átvennie. A nyertesnek a nyereményre vonatkozó igénye ezen időszak lejártával megszűnik, amely esetben a nyeremény a Szervező javára elvész.

IX.

Jótállási feltételek

Az árukra vonatkozó jótállási feltételeket az Eladó panaszkezelési eljárása és a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai szabályozzák. A vásárlási dokumentum jótállási jegyként szolgál.

A csomagban mindig talál egy adóbevallást. A jótállási idő a küldemény átvételének vagy személyes átvételének napján kezdődik. A jótállási időszakot minden egyes terméknél a termék adatainál feltüntetjük. Vitatott esetekben a jótállási idő 5 (öt) nappal meghosszabbítható a szállítási idő kompenzálására.

A jótállás időtartama attól függően változik, hogy a vevő természetes vagy jogi személy.
Természetes személy:
A Polgári Törvénykönyv 620. szakasza értelmében a jótállási idő legalább 24 hónap.
Jogi személy:
A jótállás időtartama a PO esetében a Kereskedelmi törvénykönyv 429. §-ában szabályozott, és 12 hónapban van meghatározva.

A garancia időtartama a legtöbb termék esetében meghosszabbítható a Garanciabővítés prémium szolgáltatással. A szolgáltatással kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz.

Feltétel:

Az így megjelölt áruk vadonatúj áruk, eredeti csomagolásukban, sérülésmentesen és használatlanul.

Használt áruk: rövid ideig használt vagy szervizelt áruk, amelyek teljesen működőképesek. Garancia 12 hónap

Fényképes licenc

Az oehling.sk és oehling.cz oldalakon található fényképek licencszerződéssel védettek. Ha a fényképek érdeklik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyvezető igazgatóval és a készített fényképek egyedüli tulajdonosával.

XI.

Záró rendelkezések

törvény szerint a 391/2015. A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról a fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait.


A fogyasztónak jogában áll javaslatot tenni alternatív vitarendezés, alternatív vitarendezési szervezet kezdeményezésére, ha az eladó a megkeresésre nemleges választ adott, vagy arra a feladásától számított 30 napon belül nem válaszolt.
A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési platformjának linkje, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet az alternatív vitarendezés kezdeményezésére, itt található.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. szeptember 1-től hatályosak és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatát. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek változása nem vonatkozik az Általános Szerződési Feltételek változása előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut még nem szállították ki.